Stadgar

– Stadgar för Dyröns samhällsförening

Antagna 2012-03-03
1. Namn. Föreningens namn är Dyröns Samhällsförening.

2. Ändamål. Föreningens ändamål är att främja såväl de fastboendes som de fritidsboendes intresse av Dyröns utveckling vad gäller sysselsättning, bostäder, social service, kommunikationer, miljö, turism. kultur och natur samt att verka för ett levande samhälle året runt.

3. Medlemskap. Rätt till medlemskap tillkommer den som är folkbokförd alternativt delårsboende på Dyrön som äger fastighet och som fyllt 15 år. Fritidsboende eller annan som vill stödja föreningens ändamål kan vara stödmedlem. Medlemskap och stödmedlemskap erhålls och bibehålls genom erläggande av en årlig avgift.

4. Styrelse.
Minst hälften av ledamöterna skall vara folkbokförda på Dyrön.
Ordförande skall vara heltidsboende.

4.1. Föreningens verksamhet leds av en styrelse bestående av ordförande och 4-6 ordinarie ledamöter samt 3-6 ersättare. Ordförande väljs av årsmötet medan styrelsen inom sig utser vice ordförande, kassör och sekreterare.

4.2. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.

4.3. Vid styrelsens möten har varje ledamot rösträtt. Den ersättare som inträder i stället för en frånvarande styrelseledamot har rösträtt, övriga ersättare har närvaro- och förslagsrätt. Vilken ersättare som skall inträda i stället för en frånvarande ledamot bestäms enligt ett av ordföranden uppgjort turordningssystem. Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra röstberättigade är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

4.4. Ordföranden är föreningens officielle representant, leder styrelsens förhandlingar och justerar dess protokoll samt företräder föreningen i löpande angelägenheter.

4.5. Vice ordföranden övertar ordförandens uppgifter vid förfall för denne.

4.6. Kassören uppbär avgifter och anslag till föreningen och verkställer dess utbetalningar samt för medlemsmatrikel, kassabok och inventarieförteckning.

4.7. Sekreteraren för och förvarar protokoll samt registrerar och förvarar inkomna skrivelser.

4.8. Styrelsen skall verka för att det bland medlemmar och stödmedlemmar utses arbetsgrupper för handhavande av särskilda frågor. För varje arbetsgrupp skall styrelsen eller ett föreningsmöte utse en sammankallande, som har att hos styrelsen förankra och redovisa gruppens arbete. Till sammankallande bör som möjligt utses någon som ingår i styrelsen som ledamot eller ersättare.

4.9. Styrelsen skall minst fem veckor före årsmötet upprätta årsredovisning bestående av resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse. Förslag till resultat- och balansräkning upprättas av kassören. Förslag till verksamhetsberättelse upprättas av sekreteraren.

5. Föreningsmöten.

5.1. Föreningen skall årligen hålla möte med medlemmar och stödmedlemmar – årsmöte – före utgången av första kvartalet. Extra möte får hållas om styrelsen finner det erforderligt eller om minst 1/4 av medlemmar begär det. Tid och plats för möten bestäms av styrelsen.

5.2. Kallelse till möte med förslag till dagordning skall genom styrelsens försorg anslås på anslagstavla och annan lämplig plats minst två veckor före mötet.

5.3. Rösträtt vid möte tillkommer varje medlem. Stödmedlem saknar rösträtt och är inte valbar men har förslagsrätt.

5.4. Beslut fattas med acklamation eller avgörs genom öppen votering. Om någon medlem så begär kan votering även vara sluten. Vid votering gäller enkel majoritet, utom i fråga enligt 9. Om det vid öppen votering, som inte avser val, uppstår lika röstetal skall det förslag antas som biträds av mötesordföranden. Vid val och sluten omröstning skall vid lika röstetal lotten avgöra. Alla beslut bekräftas med klubbslag.

5.5. Vid årsmöte skall förekomma följande

5.5.1. Val av mötesordförande, sekreterare och två justeringsmän tillika rösträknare.

5.5.2. Fråga om mötet blivit behörigen kallat.

5.5.3. Fastställande av dagordningen.

5.5.4. Föredragning av verksamhetsberättelse och revisionsberättelse.

5.5.5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

5.5.6. Behandling av förslag från styrelsen och medlemmarna. Förslag från medlem skall inges till styrelsen i så god tid att det kan intas i förslaget till dagordning.

5.5.7. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår.

5.5.8. Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår.

5.5.9. Val av styrelse och ersättare. Samtliga ledamöter väljs för två år.

5.5.10. Till undvikande av att hela styrelsen avgår samtidigt väljs dock vid föreningens första möte vice ordförande, kassör och en ledamot samt tre ersättare för ett år.

5.5.11. Val av valberedning, bestående av tre personer, för ett år.

5.5.12. Val av två revisorer för ett år.

5.5.13. Övriga ärenden.

6. Verksamhetsår. Verksamhetsåret omfattar tiden från ett årsmöte till och med följande årsmöte. Räkenskapsåret infattar kalenderår.

7. Revision. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under det förflutna räkenskapsåret. De skall få del av årsredovisning, räkenskaper och andra handlingar minst fyra veckor före årsmötet. De skall överlämna revisionsberättelse till styrelsen minst två veckor före årsmötet.

8. Stadgeändring. För ändring av dessa stadgar fordras beslut av två på varandra följande möten av vilka ett skall vara årsmöte. mellan de båda mötena skall minst två månader förflyta. Stadgeändring av mindre vikt kan beslutas av ett årsmöte.

9. Upplösning. För upplösning av föreningen fordras beslut i samma ordning som sägs i 8. För giltighet av sådant beslut krävs dock 3/4 majoritet. Beslutet skall innehålla föreskrift om användning av eventuellt överkott för visst ändamål i Dyröns samhälles intresse.

Dyröns samhällsförening DSF